Thứ Sáu, ngày 29 tháng 09 năm 2023

Thông tin liên hệ

- Trưởng ban Tộc biểu:

   + Ông: Nguyễn Văn Hàn

   + Số điện thoại: 0983544242

- Thư ký:

   + Anh: Nguyễn Tiến Đoàn (con ông Tạo - Chi 3)

   + Số điện thoại: 0362 22 11 22

Bình luận