Thứ Tư, ngày 08 tháng 12 năm 2021

Hội nghị thường trực mở rộng của Hội đồng Họ Nguyễn Việt Nam

HỘI NGHỊ THƯỜNG TRỰC MỞ RỘNG CỦA HỘI ĐỒNG HỌ NGUYỄN VIỆT NAM

Ngày 21/10/2020 Thường trực mở rộng BCH TƯ HĐHNVN đã mở Hội nghị tại Nhà thờ họ Nguyễn Việt Nam.
Hội nghị đã đánh giá hoạt động của Hội trong thời gian qua và đánh giá những khó khăn và thuận lợi trong những nhiệm vụ cấp bách trong thời gian tới. Hội nghị đã củng cố vai trò lãnh đạo của thường trực Hội đồng. Đánh giá, động viên và bàn về chế độ phụ cấp cho những người đã có nhiều công sức trong công cuộc xây dựng Nhà thờ họ Nguyễn Việt Nam ở Á Lữ, Bắc Ninh.
Hội nghị cũng quyết định sẽ tổ chức “Lễ mừng công việc hoàn thành đổ mái tầng I nhà chính điện, kết hợp việc tổng kết hoạt động của Hội năm 2020” ngay tại tầng I của tòa nhà. Thời gian ngay sau khi dỡ cốt pha tầng I (khoảng cuối tháng 12/2020).
Hà Nội, ngày 21/10/2020
Chủ tịch HĐHNVN
Ts. Nguyễn Văn Kiệm  

Nguồn: Họ Nguyễn Việt Nam

Bình luận